تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031 داخلی : 2601  
۳:۴۳ پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
Language : FA |
خانه / کرسی های آزاد اندیشی

کرسی های آزاد اندیشی

آیین نامه تشکیل کرسیهای آزاد اندیشی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی

یکی دیگر از کارهائی که باید در زمینه ی مسائل گوناگون اجتماعی و سیاسی و علمی انجام بگیرد، میدان دادن به دانشجوست برای اظهارنظر. از اظهارنظر هیچ نباید بیمناک بود. این کرسیهای آزاداندیشی که ما گفتیم، در دانشگاهها باید تحقق پیدا کند و باید تشکیل بشود. اگر چنانچه بحثهای مهم تخصصی در زمینه ی سیاسی، در زمینه های اجتماعی، در زمینه های گوناگون حتّی فکری و مذهبی، در محیطهای سالمی بین صاحبان توان و قدرتِ بحث مطرح بشود، مطمئناً ضایعاتی که از کشاندن این بحثها به محیطهای عمومی و اجتماعی ممکن است پیش بیاید، دیگر پیش نخواهد آمد. (مقام معظم رهبری مدظله العالی – دیدار با اساتید دانشگاهها ۸/۶/۸۸)

ماده ۱ -تعریف کرسی آزاداندیشی

کرسی آزاداندیشی: نشستی است که در آن به صورت آزاد، نظاممند، محترمانه، عقالنی، منطقی و شجاعانه، در یکی

از قالبهای مندرج در ذیل، در باب موضوعی معین و از پیش اعلام شده، به اظهارنظر، پرسش و پاسخ عمیق،

گفتگو، تبادل وتضارب آراء، همراه با استدلال و ارایه مستندات پرداخته میشود.

قالبها: کرسیهای آزاد اندیشی، در یکی از قالبهای زیر قابل اجراست:

۱ .کرسی مناظره

۲ .کرسی نقد و نظر

۳ .کرسی پرسش و پاسخ به شبهات

ماده ۲ -اهداف

۱ـ۲ـ ایجاد محیط مطلوب برای بیان آزادانه و ناصحانه اندیشه ها در دانشگاهها با توجه به تقویت مؤلفه های وحدت،امنیت ملی و ارزشهای اسالمی

۲ـ۲ـ تضارب آراء و حاکم شدن فضای عقالنی و علمی با رعایت اخالق اسالمی و منطق گفتگو

۳ـ۲ـ ایجاد فرصت قانونی، امن و عادالنه برای طرح آراء و تقویت روحیه حقیقت جویی، قانونگرایی، آزادگی،خوداتکایی فکری و رشد فرهنگ نقدپذیری در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.

۴ـ۲ـ تشویق دانشگاهیان به مطالعه و تفکر خالق در راستای بصیرتافزایی و رفع ابهامات و پاسخگویی به شبهات گوناگون

۵ـ۲ـ ایجاد بستر علمی و فرهنگی مناسب برای تشویق و زمینه سازی فرآیند تولید علم و نظریه پردازی

ماده ۳ -سیاست گذاری و نظارت

سیاستگذاری و نظارت کلان بر حسن انجام کرسیهای آزاداندیشی در دستگاههای تابعه برعهده «شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی»میباشد.

ماده ۴ -هیأت مرکزی کرسیها

هیأت مرکزی کرسیهای آزاداندیشی در دستگاههای آموزش عالی کشور، «هیأت مرکزی نظارت بر فعالیتهای تشکلهای اسلامی»دستگاه مربوطه است.

وظایف هیأت مرکزی:

الف: اتخاذ راهکارهای توسعه کمی و کیفی و تسهیل در برگزاری کرسیها

ب: بررسی بخشنامههای مورد نیاز و پیشنهاد ضوابط و دستورالعملهای مرتبط به شورای اسلامی شدن دانشگاهها

ج: حمایت، هدایت، نظارت و ارزیابی عملکرد هیأتهای ناظر دانشگاههای تابعه

ماده ۵ -هیات نظارت موسسه

هیات نظارت در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، « هیات نظارت بر فعالیتهای تشکلهای اسلامی» است و دبیرخانه هیات نظارت بر تشکلهای اسلامی دانشگاه وظیفه پیگیری امور اجرایی آن را بر عهده خواهد داشت.

وظایف هیأت نظارت موسسه:

الف: برنامه ریزی در جهت تحقق اهداف مصرح در ماده ۲ در سطح دانشگاه مربوطه

ب :صدور مجوز و تعیین سطح کمی و کیفی مخاطبان (در سطح محیطهای تخصصی یا عمومی)

ج: نظارت بر حسن اجرای کرسیها

د: ارزیابی و رتبهبندی کرسیهای برگزار شده

ه: رسیدگی به شکایات و گزارشهای رسیده

تبصره ۱ :هیأت نظارت میتواند به منظور ایجاد سازوکار الزام برای انجام وظایف خود، حسب مورد نسبت به

تشکیل کمیته های کارشناسی ویژه و یا ارجاع موضوعات به شورای فرهنگی دانشگاه اقدام نماید.

تبصره ۲ :دبیر هیأت موظف است نسبت به ارزیابی کرسیها اقدام و جمعبندی آن را به صورت فصلی به شورای فرهنگی دانشگاه و هیأت مرکزی ارسال نماید.

تبصره ۳ :کلیه فرآیندهای قانونی مصوب در آیین نامه تشکلهای اسالمی دانشگاهیان و دستورالعمل اجرایی در این آیین نامه جاری خواهد بود.

ماده۶ – فرآیند برگزاری:

۱ـ۶ـ هر یک از مجموعه ها و اشخاص زیر (منوط به نداشتن حکم انضباطی از مراجع ذیربط) میتوانند درخواست

برگزاری کرسی را به هیأت ناظرارایه نمایند:

الف: هرکدام از تشکلهای اسلامی دانشگاهیان (دانشجویی و استادی) گروههای علمی و آموزشی، انجمنهای علمی، کانونهای فرهنگی و شوراهای صنفی

ب: حداقل سه نفر از دانشجویان

ج: هریک از اعضای هیات علمی

تبصره: هر کدام از شخصیتهای حقوقی مورد اشاره در بند الف صرفاً در حیطه موضوعات تخصصی و زمینه های فعالیت مصرح در اساسنامه و آیین نامه مصوب میتوانند درخواست برگزاری کرسی نمایند.

۲ـ۶ـ متقاضی برگزاری کرسیهای مناظره مکلف است در درخواست خود مجری کارشناس، نفر یا نفرات موافق ومخالف با موضوع را معرفی و به هیأت نظارت پیشنهاد نماید. درصوت عدم معرفی مخالف، دبیرخانه هیأت موضوع مناظره پیشنهادی را به اطالع عموم دانشجویان رسانده و درصورت اعالم آمادگی سایر دانشجویان یا تشکلها به عنوان مخالف، هیأت نظارت بعد از بررسیهای الزم به صدور مجوز اقدام مینماید.

۳ـ۶ـ هیأت نظارت مکلف است ظرف مدت هفت روز کاری، از تاریخ دریافت تقاضا، نسبت به تشکیل جلسه و اعلام نظررسمی و کتبی در مورد درخواست برگزاری کرسی اقدام نماید.

۴ـ۶ـ چنانچه متقاضی نسبت به رأی هیأت نظارت اعتراض داشته باشد، میتواند اعتراض خود را ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ رأی، به صورت مکتوب به هیات نظارت ارائه دهد. هیأت نظارت مکلف است در اولین جلسه شورا، موضوع را بررسی و نتیجه نهایی را به متقاضی اطلاع دهد.

تبصره:کرسیهای نقد نظر و کرسیهای پرسش و پاسخ به صورت تخصصی برگزار میشود. نحوه برگزاری کرسیهای مناظره دانشجویی منوط به نظر هیأت نظارت میباشد.

۵ـ۶ـ مجری کارشناس

الزام است برگزارکننده کرسی یک نفر مجری کارشناس با ویژگیهای احاطه علمی نسبت به موضوع کرسی ودارای توانایی الزم در مدیریت جلسه جهت تایید به هیأت نظارت معرفی نماید. معرفی طرفین مناظره، اعلام ضوابط اخلاقی در ارایه دیدگاهها، رعایت تقسیم بندی عادلانه وقت جلسه و مراقبت از خارج نشدن مباحث از موضوع تعیین شده و ارائه تذکرات الزم در این خصوص از جمله وظایف مجری میباشد.

ماده ۷ -ایجاد زمینه و ظرفیت برای برگزاری موفق کرسیهای آزاداندیشی 

برگزاری و ارائه نظرات در کرسیهای آزاداندیشی در چارچوب مقررات دانشگاه و آییننامه مربوطه، منوط به تشخیص هیأت برگزاری کرسی در دانشگاه میباشد و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از دانشگاه امکان هیچگونه اعمال نظر و یا دخالت در برگزاری یا عدم برگزاری آن نخواهد داشت.

تبصره ۱ :انعکاس کلیه مطالب کرسیها در نشریات و رسانه های عمومی، در چارچوب قوانین مطبوعات کشورمیباشد.

تبصره ۲ :هیأت برگزاری کرسی در موارد خاص میتواند انعکاس مفاد و محتوای کرسیها در نشریات و رسانه های رسمی کشور را ممنوع نماید.

ماده۸ – سایر موارد

۱-۸ـ معاونت فرهنگی دستگاهها و دانشگاهها و مؤسسات مکلفند همه ساله اعتبار مشخصی برای حمایت ازکرسیهای آزاداندیشی در نظر گرفته و از کرسیهای برتر و نمونه و افراد فعال در برگزاری آنها به نحو شایستهای تقدیر نمایند.

۲-۸ـ رئیس دانشگاه و مؤسسه مکلف است نسبت به اعمال امتیاز مناسب ارتقاء اعضای هیأت علمی فعال در برگزاری مطلوب کرسیهای آزاد اندیشی اقدام نماید.

ماده ۹ -این آیین نامه در ۹ ماده و ۷ تبصره به تصویب شورای اسلامی شدن دانشگاهها رسید و از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجراست